نویسنده: به کوشش ایرج افشار، محمد افشین‌وفایی، شهریار شاهین‌دژی

۱ نتیجه

عنوانسفینۀ بولونیا

نویسندهبه کوشش ایرج افشار، محمد افشین‌وفایی، شهریار شاهین‌دژی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ732ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۸