نویسنده: به کوشش آرش رحمانی

۱ نتیجه

عنوانآئینه‌دار رابطه: گفت‌وگو با نصرت رحمانی

نویسندهبه کوشش آرش رحمانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ925ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰