نویسنده: به تحقیق و اهتمام حسن گل محمدی «فریاد»

۱ نتیجه

عنواندیوان کامل اشعار شاطرعباس صبوحی قمی

نویسندهبه تحقیق و اهتمام حسن گل محمدی «فریاد»

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_380_224_964_978

تعداد صفحات۲۰۰