نویسنده: به اهتمام مسعود صدرمحمدی

۱ نتیجه

عنوانای جماعت اویانین: گزیدۀ اشعار و شرح حیات و افکار محمد عاکف‌ارسوی

نویسندهبه اهتمام مسعود صدرمحمدی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ04ـ6728ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۳