نویسنده: بهنام صادقی و محسن گودرزی

۱ نتیجه

عنوانمصحف صنعاء 1 و مسئلۀ خاستگاه قرآن

نویسندهبهنام صادقی و محسن گودرزی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ269ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۹