نویسنده: بهزاد معینی‌سام، سارا محمدی آوندی

۱ نتیجه

عنوانسرگذشت دگرگونی آواهای زبان فارسی (گویش‌ها، واژگان و ریشه‌شناسی)

نویسندهبهزاد معینی‌سام، سارا محمدی آوندی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ80ـ9923ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۲