نویسنده: بهروز پیروز

۱ نتیجه

عنوانبررسی تحولات نظام پادشاهی در بستر تاریخ ایران

نویسندهبهروز پیروز

ناشرفرزان روز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ535ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶