نویسنده: بهروز صفرزاده

۴ نتیجه

عنوانفرهنگ جمع‌های مکسر

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ02ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۶+۱۵

عنواندست‌نامۀ ویرایش

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ4ـ97170ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانفرهنگ فارسی گفتاری

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ6ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۳۹۲

عنوانتحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ4ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۶+۱۲