نویسنده: بهروز ثروتیان

۲ نتیجه

عنوانلذت بهت‌زدگی در شعر محمدعلی بهمنی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ260ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانجادو سخن جهان نظامی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک5ـ134ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۵۲