نویسنده: بهدخت نژادحقیقی

۱ نتیجه

عنوانتفاوت ترجمه‌های قرآن از منظر ایدئولوژیک

نویسندهبهدخت نژادحقیقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_374_372_964_978

تعداد صفحات۲۲۸