نویسنده: بهار رهادوست

۱ نتیجه

عنوانچرا نویسندۀ بزرگی نشدم؟ پژوهشی کیفی به روش فرهنگ‌نگاری روایی

نویسندهبهار رهادوست

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_15_5865_600_978

تعداد صفحات۲۰۰