نویسنده: بس الن دانلدسن

۱ نتیجه

عنواناسفند وحشی؛ پژوهشی دربارۀ سحر و جادو در فرهنگ عامه ایران

نویسندهبس الن دانلدسن

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ53ـ8209ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۰