نویسنده: بری استاکر

۱ نتیجه

عنوانفلسفۀ رمان

نویسندهبری استاکر

ناشرلکا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ12ـ7668ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۶