نویسنده: برژانت جزنی

۱ نتیجه

عنوانلکان؛ مرگ، زندگی و زبان: بررسی‌های بالینی و فرهنگی

نویسندهبرژانت جزنی

ناشرهزاره سوم اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ10ـ5248ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۱