نویسنده: برزو قادری

۲ نتیجه

عنواناینک رهایی؛ ترجمه و تحقیق در سوتراهای پاتانجالی

نویسندهبرزو قادری

ناشرمثلث

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ89ـ8496ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانحکمت خاموشی: مجموعه گفتارهایی پیرامون حکمت و اساطیر هند قدیم

نویسندهبرزو قادری

ناشرسورا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0ـ97346ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۹