نویسنده: با گزینش و ویرایش علیرضا ذکاوتی قراگوزلو

۱ نتیجه

عنوانرموز حمزه و ماجراهای عمرو عیار

نویسندهبا گزینش و ویرایش علیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ068ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴