نویسنده: باقر فاضلی

۱ نتیجه

عنوانشمایل نگاری ایزدان بر سکه‌های کانیشکای یکم

نویسندهباقر فاضلی

ناشرآریارمنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ3ـ92531ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰