نویسنده: باربارا شوپ، مارگارت لاودنمن

۱ نتیجه

عنواناندیشه‌های نو در رمان‌نویسی: فرایند آفرینشگری در گفتگو با نویسندگان امروز

نویسندهباربارا شوپ، مارگارت لاودنمن

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ463ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸