نویسنده: بابک حاجت پور

۱ نتیجه

عنوانهنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی

نویسندهبابک حاجت پور

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک3_62_6900_964÷

تعداد صفحات۱۶۸