نویسنده: ایگناتی یولیانوویچ کراچوفسکی

۱ نتیجه

عنوانتاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی

نویسندهایگناتی یولیانوویچ کراچوفسکی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ187ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۷۸+۱۶