نویسنده: ایمان خسروی، سیدرسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین

۱ نتیجه

عنوان خوانشی نو از چند نقش‌برجستۀ ساسانی

نویسندهایمان خسروی، سیدرسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین

ناشرآریارمنا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ7ـ97183ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۵