نویسنده: ایلیا فابیان

۱ نتیجه

عنوانترانۀ گمشدۀ رستخیز؛ در گفتگو با حسن شکاری و لیزا ویوارللی

نویسندهایلیا فابیان

ناشردانو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ2ـ98542ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰