نویسنده: ایلمیرا دادور

۱ نتیجه

عنوانادبیات تطبیقی: نقد و نظر

نویسندهایلمیرا دادور

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ27ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۲