نویسنده: ایرج شهبازی، علی اصغر ارجی

۱ نتیجه

عنوانگنگ گویا: دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم

نویسندهایرج شهبازی، علی اصغر ارجی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 6ـ579ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۰