نویسنده: اومبرتو اکو

۱ نتیجه

عنوانسرندیپیتی‌ها: زبان و دیوانگی [یافته‌های ناجسته]

نویسندهاومبرتو اکو

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ196ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰