نویسنده: اولریش مارزلف

۴ نتیجه

عنوانداستان های شیرین: «کتابچه‌های مردمی» فارسی از نیمۀ دوم سدۀ بیستم میلادی

نویسندهاولریش مارزلف

ناشروراقان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ285ـ999ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانکتاب هزارویک روز و ریشه‌های آن در ادبیات ترکی عثمانی و فارسی

نویسندهاولریش مارزلف

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ941ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۳

عنوانبیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران

نویسندهاولریش مارزلف به اهتمام محمدجواد احمدی نیا

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ3ـ94427ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲۰

عنوانقصۀ نوش‌آفرین گوهرتاج

نویسندهاولریش مارزلف

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_87_6332_964_978