نویسنده: امیر محمدی

۱ نتیجه

عنوانسرگذشت سجل و ثبت احوال در ایران

نویسندهامیر محمدی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ05ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۹