نویسنده: امیر مازیار

۱ نتیجه

عنوان رؤیا، استعاره و زبان دین: متن دینی چون متن هنری

نویسندهامیر مازیار

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ642064ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰