نویسنده: امیرحسین ساکت

۱ نتیجه

عنواناصول الهیات: ترجمه از یونانی به انضمام متن یونانی و شرح دادز

نویسندهامیرحسین ساکت

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ35ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۸