نویسنده: امیرحسین الهیاری با مقدمۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

۱ نتیجه

عنوانسلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهامیرحسین الهیاری با مقدمۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ777ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۲