نویسنده: الیزا گبرت

۱ نتیجه

عنوانبه خاطره اعتمادی نیست: یک راهنمای ادبی برای زندگی پیشاآخرالزمانی

نویسندهالیزا گبرت

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ62ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸