نویسنده: الکساندر آفاناسیف

۱ نتیجه

عنوانانگشتر سحرآمیز: قصه‌های عامیانۀ روسی از مجموعۀ الکساندر آفاناسیف با تصویرگری الکساندر کورکین

نویسندهالکساندر آفاناسیف

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک1ـ45ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۴