نویسنده: اشرف چیتگرزاده

۲ نتیجه

عنوانآینده پاینده باد: امید در شعر شاعران بزرگ ایران

نویسندهقدمعلی سرامی، اشرف چیتگرزاده

ناشرترفند

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ42ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنواندر هوای حوا: روایتی از بازتاب موقعیت اجتماعی زنان در شعر پارسی

نویسندهاشرف چیتگرزاده

ناشرترفند

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ32ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۰