نویسنده: اردشیر صالح‌پور با مقدمۀ علی نصیریان

۱ نتیجه

عنواندو نمایشنامه دربارۀ زنان: عروسی بانو گُشسب «دختر رستم» یک مجلس شادی‌آور حماسی و «پنج صندوق» براساس حکایت و روایات زنانه

نویسندهاردشیر صالح‌پور با مقدمۀ علی نصیریان

ناشرسایه بان هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ49ـ7135ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۰