نویسنده: ادوارد ازبرن ویلسون

۱ نتیجه

عنوانسرچشمه های خلاقیت

نویسندهادوارد ازبرن ویلسون

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ63ـ8248ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲