نویسنده: احمد رضایی جمکرانی

۳ نتیجه

عنواناستعاره؛ تطور، تحلیل و نقد

نویسندهاحمد رضایی جمکرانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ26ـ6304ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۹

عنوانتشبیه (تطور، تحلیل و نقد)

نویسندهاحمد رضایی جمکرانی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ511ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۷

عنواننگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش احمد رضایی جمکرانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ679ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۷