نویسنده: احمد راسخی لنگرودی

۱ نتیجه

عنوانغربت علم: علم و تکنولوژی در کشاکش مدح و ذم

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ48ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶