نویسنده: احمد خاتمی

۲ نتیجه

عنواندرس‌گفتارهای نقد ادبی

نویسندهعبدالحسین زرین‌کوب با مقدمه و حواشی احمد خاتمی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ76ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۵

عنواننگاهی به ادبیات معاصر ایران

نویسندهاحمد خاتمی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک3ـ851ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۴