نویسنده: احمد اشرف و دو مقاله از گراردو نیولی و شاپور شهبازی

۱ نتیجه

عنوانهویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی

نویسندهاحمد اشرف و دو مقاله از گراردو نیولی و شاپور شهبازی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ450ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴