نویسنده: احمدرضا احمدی

۱ نتیجه

عنوان‌بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان

نویسندهاحمدرضا احمدی

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ174ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۴