نویسنده: احسام سلطانی

۱ نتیجه

عنوانحافظه و دیگری؛ جستارهایی دربارۀ شعر

نویسندهاحسام سلطانی

ناشرنصیرا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ40ـ7635ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸