نویسنده: احد قربانی دهناری

۱ نتیجه

عنوانرواداری در تاریخ فرهنگی ایران: جلد اول: تاریخ فرهنگی پیش و پس از اسلام

نویسندهاحد قربانی دهناری

ناشرافکار جدید

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ83ـ7542ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۸