نویسنده: ابراهیم برزگر

۱ نتیجه

عنوانروان‌شناسی سیاسی پادشاهان قاجاری

نویسندهابراهیم برزگر

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ2733ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۰+۱۱