نویسنده: آین رند

۱ نتیجه

عنوانبیانیۀ مکتب رمانتیک

نویسندهآین رند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ38ـ8127ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰