نویسنده: آندره ژید

۳ نتیجه

عنواناز چشم نابینایان

نویسندهدنی دیدرو، گرت هوفمان، آندره ژید

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ253ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانداستایفسکی

نویسندهآندره ژید

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 7_09_5865_600_978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانسرداب‌های واتیکان

نویسنده آندره ژید

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_403_331_964

تعداد صفحات۳۴۴