نویسنده: آنتونیو گرامشی

۱ نتیجه

عنواننامه های زندان (جلد اول: از 1926 تا 1928)

نویسندهآنتونیو گرامشی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ0462ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۶