نویسنده: آلن بدیو

۳ نتیجه

عنوانسیاه درخشش یک نا ـ رنگ

نویسندهآلن بدیو

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ3ـ98439ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنواندر ستایش عشق؛ گفتگوی نیکولا تخیونگ با آلن بدیو

نویسندهآلن بدیو

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0ـ55ـ8127ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲

عنواندر باب بکت

نویسندهآلن بدیو به گردآوری آلبرتو توسکانو

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ59ـ7556ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸