نویسنده: آلنکا زوپانچیچ

۱ نتیجه

عنوانجنسیت و هستی شناسی

نویسندهآلنکا زوپانچیچ

ناشردمان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ6ـ95967ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶