نویسنده: آریان فلاویوس [ترجمه به انگلیسی: ادوارد جیمز چینوک]

۱ نتیجه

عنوانلشکرکشی اسکندر به ایران

نویسندهآریان فلاویوس [ترجمه به انگلیسی: ادوارد جیمز چینوک]

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ35ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴+۳۳۹