نویسنده: آرنگ کشاورزیان

۱ نتیجه

عنوانبازار و دولت در ایران؛ سیاست مکانِ بازارِ تهران

نویسندهآرنگ کشاورزیان

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک1ـ88ـ6843ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲